Warunki

ZASADY OGÓLNE

 1. Ośrodek wypoczynkowy KAPI w Mielnie zobowiązuje się do krótkoterminowego wynajmu apartamentu przy ulicy Turkusowej 3, klientom indywidualnym i firmom zwanymi dalej Najemcą.
 2. Prawa i obowiązki Najemcy i Ośrodka wypoczynkowego KAPI w Mielnie zwanego dalej Wynajmującym określa „Umowa Najmu” wraz z niniejszymi „Warunkami Rezerwacji”.

DOKONYWANIE REZERWACJI

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług najmu następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca w “OW KAPI” w Mielnie.
 2. Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się: 

POTWIERDZENIE REZERWACJI I ZAWARCIE UMOWY

 1. Wpłata zaliczki w wysokości 20% ogólnej kwoty pobytu uznawana jest za potwierdzenie rezerwacji, zwana dalej „opłatą rezerwacyjną”.
 2. Warunki opłaty rezerwacyjnej (tj. kwota, numer rachunku i termin wpłaty) zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Najemcy (mailowo lub telefonicznie).
 3. Wpłata “opłaty rezerwacyjnej” odbywa się w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia rezerwacji, w przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczna z akceptacją Zasad świadczenia usług.
 5. Wynajmujący po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu dokonanej rezerwacji opłatą rezerwacyjną na konto Wynajmującego. – w terminie do 1 dnia roboczego dokonuje na życzenie klienta potwierdzenia przyjęcia rezerwacji telefonicznie lub mailowo na adres, numer telefonu – wskazany przez Najemcę.
 6. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji określone w pkt. 5 dokonane przez Wynajmującego (zawierające nr rezerwacji, okres pobytu, cenę), stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług na warunkach określonych nin. zasadami świadczenia usług i cennikiem obowiązującym w dacie zgłoszenia rezerwacji.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji, Najemca wpłaca opłatę rezerwacyjną w wysokości 20% kwoty należnej za pobyt na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego w ciągu 2 dni roboczych od zarezerwowania pobytu przez Najemcę.
 2. Pozostałą kwotę należności za pobyt, Najemca zobowiązany jest uiścić w dniu rozpoczęcia pobytu przy zameldowaniu, a za usługi dodatkowe (opłata klimatyczna oraz zużycie prądu) – najpóźniej w dzień wyjazdu.

CENNIK

  1. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług umieszczona jest na stronie internetowej http://kapimielno.pl oraz w cenniku dostępnym w recepcji. Dopuszcza się stosowanie innych cen ustalonych indywidualnie dla grup w zależności od ilości dni pobytu.
  2. W ramach usług dodatkowych Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej (na terenie gminy Mielno – 3,20 zł osoba/dzień) oraz pokrycia kosztów zużycia prądu. 

REZYGNACJA Z USŁUG

  1. Najemca może w dowolnym  czasie odwołać rezerwację pobytu, składając oświadczenie pisemne lub też drogą mailową. Za datę rezygnacji uznaje się otrzymania przez Wynajmującego pisemnej lub mailowej rezygnacji. 
  2. Warunki zwrotu opłaty rezerwacyjnej:
   1. w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 30 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – zwrot pełnej kwoty opłaty rezerwacyjnej;
   2. w przypadku rezygnacji od 29 do 15 stu dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – zwrot opłaty rezerwacyjnej pomniejszonej o 50%;
   3. w przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 14 dni przed datą planowanego przyjazdu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi;
   4. brak stawienia się (bez powiadomienia Wynajmującego) skutkuje anulowaniem rezerwacji – opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
  3. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, Wynajmujący nie zwraca kosztów opłaconej reszty pobytu.
  4. Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w ośrodku określone w pkt. 2 mogą być obniżone lub zniesione na wniosek Najemcy w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych (np. zgon członka rodziny, wypadek Najemcy).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

  1. Recepcja Ośrodka wypoczynkowego KAPI w Mielnie jest czynna w dni robocze od 10 do 18, poza godzinami pracy Recepcji należy skontaktować się z administratorem ośrodka telefonicznie.
  2. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych – pod karą grzywny 400 zł.
  3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość obciążenia Najemcy za wyrządzone szkody. Cena jest ustalana indywidualnie za pomocą noty obciążającej.
  4. Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku informacji o uszkodzeniach od Najemcy, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń materialnych za poniesione szkody.
  5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Najemcę  będą przechowywane przez Wynajmującego w okresie 3 miesięcy.
  6. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w recepcji.
  7. W chwili zameldowania Wynajmujący pobiera zwrotną kaucję od Najemcy w wysokości 300 zł. Zwrot kaucji następuje w dniu wymeldowania, o ile Najemca nie odda apartamentu w stanie gorszym niż w dniu przyjazdu.
  8. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15:00 a kończy o godzinie 11:00
  9. Opóźnione wymeldowanie bez wcześniejszego zgłoszenia i akceptacji przez Wynajmującego będzie wiązać się z opłatą 50 zł/h.
  10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
  11. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Najemca będzie musiał niezwłocznie opuścić ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.
  12. Klucz do apartamentu wydawany jest w chwili zameldowania, a zdawanym w chwili wymeldowania.
  13. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia klucza Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
  14. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. 
  15. Jeśli Najemca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie ośrodka, może zostać wezwany do opuszczenia ośrodka, a nawet z niego wyprowadzony bez możliwości zwrotu opłaty za resztę pobytu.
  16. Najemca ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia nieprawidłowości w  świadczeniu usług.
  17. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
  18. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w świadczonych usług.
  19. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych.
  20. Niniejszy Regulamin jest obowiązujący dla wszystkich osób przybywających i korzystających z usług “OW KAPI”

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

  1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie siły wyższej, których uniknięcie nie leży w mocy Wynajmującego ani jego kontrahentów) oraz za rzeczy pozostawione lub skradzione w miejscu pobytu.
  2. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego apartament nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek wypoczynkowy KAPI w Mielnie. Dane będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Najemcy.